​​​

THỜI GIAN LÀM VIỆC/ WORKING HOURS

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU / MONDAY TO FRIDAY:


VĂN PHÒNG

OFFICE

 

09:00 ~ 12:00

&

14:00 ~ 17:00

 

PHÒNG LÃNH SỰ

(Hợp pháp hóa, thị thực, hộ chiếu,…)

 ​​​​

CONSULAR SECTION

(Legalization, Visa, Passport,…)

 

10:00 ~ 12:00

&

14:00 ~ 17:00

​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​