TIỂU SỬ

Ngài NGUYỄN HỒNG HÀ

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Ảnh TLS bản ngắn.jpg

​​

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG HÀ
Ngày sinh:21/08/1964
Học vấn:Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế và Kinh tế quốc tế
Ngoại ngữ:         Tiếng Anh
Gia đình:Có vợ và 01 con gái


Quá trình công tác​

03/1990 -  12/1992Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Đông Nam Á, Châu Á và Thái Bình Dương, Học viện Quan hệ quốc tế Việt Nam
01/1994 – 05/1995Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện Quan hệ quốc tế Việt Nam
06/1996 – 02/1997Quyền Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, Học viện quan hệ quốc tế Việt Nam
03/1997 – 07/1998Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Học viện quan hệ quốc tế Việt Nam
06/1999 – 10/2001Nghiên cứu viên, Học viện quan hệ quốc tế Việt Nam
11/2001 – 01/2005Bí thư thứ hai, sau đó là Bí thư thứ nhất,  Đại sứ quán Việt Nam tại Canada
02/2005 – 11/2007Chuyên viên, Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam
12/2007 – 11/2008Giám đốc, Trung tâm Thông tin, tư liệu, Học viện Ngoại giao Việt Nam
08/2008 – 04/2011Chánh Văn phòng, Văn phòng, Học viện Ngoại giao Việt Nam
05/2011 – 09/2014Tham tán, sau đó là Tham tán công sứ, Trưởng Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Hòa Kỳ
10/2014 – 11/2020Giám đốc, Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam
02/2021Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản​


Học vấn

1981- 1986Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam
01/1993 – 12/1993Bằng giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Anh, Đại học tổng hợp Sydney, Úc
06/1995 – 05/1996Thạc sỹ Chính sách công, Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp, Đại học tổng hợp John Hopkins, Hoa Kỳ.
08/1998 – 05/1999Thạc sỹ Quan hệ quốc tế và Kinh tế quốc tế, Trường Nghiên cứu quốc tế cao cấp, Đại học tổng hợp John Hopkins, Hoa Kỳ.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​