​Tiệc chiêu đãi giao lưu kinh tế văn hóa Nhật - Việt ngày 13-4-2018​​

IMG_4061.jpg

IMG_4060.jpg

IMG_4065.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​